Passend Onderwijs

Na mijn basisschool periode doorlopen te hebben op het Speciaal Onderwijs (zie Blog: Spraakles), begon ik aan het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO). Hoewel dit een logische stap leek, ben ik daar toch op teruggekomen. Dit had vooral te maken met het feit dat ik via het VSO slechts kon worden opgeleid voor beroepen waarbij je vooral fysiek werk moet doen. Gezien mijn groeistoornis, voorzag ik hier de nodige problemen. Tegen het advies van de schoolleiding in maar mét de zegen van mijn ouders, heb ik het VSO  na één jaar afgebroken en de overstap gemaakt naar de reguliere MAVO.

Harde leerschool

Vers van het VSO bleek ik nog wel een wereldvreemde kijk op bepaalde zaken te hebben en kwam ik er gaandeweg op een harde manier achter dat mijn zelfbeeld dringend bijstelling behoefte. Zeker als puber is het niet altijd eenvoudig om je dan staande te houden en je weg te zoeken. Natuurlijk kon ik altijd mijn ei bij mijn ouders kwijt, maar daar maakte ik -noem het maar puberale trots- zo min mogelijk gebruik van. Ik voelde de behoefte om zelfstandig mijn boontjes te doppen. Soms ging ik dan ook zwaar onderuit maar zo heb ik in deze periode wel geleerd met tegenslagen om te gaan. Hoewel het niet altijd even makkelijk was, ben ik heel blij dat ik de keuze voor het regulier onderwijs heb gemaakt. Mijn zelfbeeld is hierdoor realistischer geworden. Het heeft mij bovendien geleerd waar mijn zwaktes liggen en waar mijn echte kracht ligt.
Het lag destijds bepaald niet voor de hand om van het Speciaal Onderwijs over te stappen naar het regulier onderwijs. Mijn ouders en ik ondervonden hierbij de nodige weerstand. Die weerstand werd de beste bedoelingen geboden maar gaat in mijn ogen voorbij aan het fundamentele recht die kinderen hebben om zich midden in de maatschappij te ontwikkelen.

Zorgplicht

Gelukkig is er in de afgelopen 25 jaar veel ten goede veranderd. Meer kinderen met een beperking kunnen, met financiële ondersteuning, zich nu al binnen het reguliere onderwijs ontwikkelen. De optimale balans tussen het regulier- en het Speciaal Onderwijs is nog niet gevonden. De laatste ontwikkelingen hierin zijn dat het ouders vrij staat om de school voor hun kind te kiezen en dat deze school niet zonder meer een kind louter en alleen vanwege zijn/haar beperking mag afwijzen. Elke school heeft zich te houden aan de zorgplicht. Op basis van deze zorgplicht moeten scholen in een leeraanbod beargumenteren wat wel en niet mogelijk is. Het is bijvoorbeeld denkbaar dat een kind deels regulier onderwijs kan volgen en specifieke onderdelen door een andere, speciale school wordt aangeboden. Ouders en de school tot moeten tot overeenstemming komen over het te volgen traject. Als dit niet lukt, kan er een beroep worden gedaan op een geschillencommissie. Ikzelf heb het belang van doorzetten van de bovenstaande ontwikkelingen in het kader van Passend Onderwijs nog eens extra bepleit in mijn onderhoud met de (toenmalig) minister-president Balkenende. We kunnen niet hebben dat investeringen in ontwikkeling van kinderen stranden in een levenslange uitsluiting omdat zij door hun handicap niet adequaat zijn toegerust om volwaardig te participeren. De aanwas binnen de Wajongregeling is voor mij het bewijs dat er nog veel te winnen is op dit terrein.

Wajongers in de bocht bij WerkenFM


'Wat nou Wajong?!' is een informatief programma waarin Wajong en werk centraal staat. Bijzondere gasten, de 'Wat nou Wajong-Factchecker', Wajong in de (sociale) media en natuurlijk leuke platen; het is allemaal wekelijks te beluisteren op woensdagmiddag vanaf 15:00 uur in 'Wat nou Wajong?!' bij WerkenFM. Uitzending gemist? Geen nood klik hier.